רכז נגישות

עיוור הולך עם מקל הליכה

גוף המספק שירות ציבורי המעסיק 25 עובדים ומעלה (להלן: "החייב בהתאמות נגישות"), ימנה מקרב עובדיו "רכז נגישות" שהינו ככל האפשר עובד בתפקיד ניהולי או עובד שעבר הכשרה במיומנויות ניהול וקידום פרויקטים.

הנגשת אתרי אינטרנט

מקלדת עם מקש עם סמל נגישות

במסגרת פעילותה של וועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת, אושר ביום 05 בספטמבר 2017 תיקון חשוב בתקנות הנגישות בשירותי האינטרנט, תיקון אשר יוביל לקפיצת מדרגה בנגישות אותה חווים אנשים עם מוגבלות.
תיקון עוסק בעיקרו בסעיף 35 התאמות נגישות בשירותי האינטרנט כפי שמוצע בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע"ז-2017. ונכנס לתוקפו ביום 26 באוקטובר 2017 (להלן: "יום התחילה").